|Home| 

<< Back

hbZvi Amyweav msv wKQy K_v

hb `yejZv ewZZ Ab wKQy Avgv`i gb Ges kixi GZ ekx cfve dj bv| hbZvi mgmvq Avv h KD hb `ywvi mgy` co hvb Ges Gjv Zv`i kixi Ges gbK Aemb Ki Zvj|

Rxeb hbZv mePq gvivZK cևqvRbx GKwU welq| GwU eZxZ GKRb cyil wKsev bvixi mecKvi ewZ Le nq| GwUi AmvgmZvi Rb mevcwi mgmvi mw nZ cvi|

AbK B Rxeb GKevi wei nq co| cvvvZ Ggb hb mgmv Gwoq Pjvi Rb bvbvwea kvMvb eenvi nQ| gvbyli RxebhvvK AvaywbK I MwZkxj Ki Zvjvi Pv Kiv nQ|

AbK mgq bvbv iKg AZvi RbI AbK hb mgmvq fyM _vKb| Gi Rb Avgv`i GB eBwUZ Avcbv`iK hbZvi Av`vcv Rvbvbvi Pv Kiv ne|

 

cavb KviYt

hb mgmv bvbv Kvib nZ cvi| cKwZ, cwiek Ges gvbyli Rxebhvv hbZvi wewfb mgmv ZwiZ mg Dcv`vb| Rvbv DwPZ Ges gb ivLv DwPZ hbZv Rxebi Rb Acwinvh GKwU welq|

AbKi avibv hb mgmv Rxebi Kvbv cvci kvw | Av`Z aviYvwU GKevi v| Ze wewfb bvbv KiY hb mgmvi Drcw nZ cvi| wekliv cvqB h KviYwU DjL Kib mwU njv hbZvi Aceenvi Ges hbwkw_jZv| cieZxZ Avgiv GB welq AvjvPbv Kie| Ze c_gB Avgiv h welqwU m^ mgK vb jvfi Pv Kiev Zv njv cyili Ges bvixi hbv, hbvbyf~wZ, hbwqv Ges hbwgjb BZvw`|

<< Back