|Home| 

<< Back

^gnb

GB welq Rvb bv ev GUv m^ aviYv bB Ggb gvbyl Kg AvQ| ^gnb njv wbRi hbZv| GwU wbRi nvZ KiZ nq GRb GK ng_yb ej|

 

wKfve kL

mvaviYZ Kkvi _K cyil Ges bvix ^gnb kL| Rvbv AvQ 14 eQii c~e mvavibZ hbZvi weKvk nq bv| Ze GB mgq _KB ^gnb i nq| evjK wKsev evwjKviv Zv`i hbv nvZ w`q GK aibi cyjK Abyfe Ki| dj Zviv Aviv AbyfywZi Rb nvZi viv hb bvoZ _vK wKsev wewfb Dcvq DRbv evovZ _vK GK ej ng_yb Ges Gi dj bvix cyil GK aibi Zxe hbvbyfywZ jvf Ki _vK|

 

ng_ybi cfve

cvK hyM avibv Kiv nZv ^gnb AwZgvvq Kiv cvcKg| AbK nvZzo Wvvi G m^ bvbiKg wevwKi Z_ c`vb Ki _vK|

A eqm evaK, eY, wKsev cyilZnxbZvi Rb ng_yb `vqx GgbwU gb Kiv nq| A_P AwZ gvvq bv nj ng_yb gvUB kixii Rb Lvivc bq| AbK Avevi gvbwmKZv webi Rb ng_ybK `vqx Kib| GwUI wK wevwKi| Kbbv ng_ybi cfve gvbwmKZvK cs Ki wPwKrmv wevb Zv gb wbZ Pvq bv|

evjK, hyeK, wcZv-gvZv Ges ng_yb

evjK eqm ng_yb ev ^gnb AbK mgq AwZwi gvvq AmyLxfve gb Ges kixi wbq AvmZ cvi| wcZv-gvZvK j ivLZ ne hb Zvi mvb `xNY Zv`i PvLi mvgb _vKQ bv Zv Abygvb Kiv, wKsev GKB Ni `yBRb evjKK _vKZ bv `qv wKsev Mvmji mgq AwZwi mgq vb Ni Aevb bv Kiv| AwaKvsk evjK wKsev evwjKv 12 _K 13 wKsev 14 eQii ga ^gnb i Ki| AbK MelYvq `Lv MQ Kvbv Kvbv evjK m` Kkvi A_vr 16 eQi eqm ng_yb Af nq| gbvwevwbiv `LQb hme evjK evwjKv AwZgvvq wbRbZv, GKvKxZ wKsev kKvZiZvq fvM Zv`iB ^gnbi Afvm Mo IV `Z| Zviv GUvK Zv`i Aemi mgqi Avb`RbK KvR ej gb Ki| evev gvqi DwPZ Zv`i mvb`i Lykx ivLv| memgq Zv`i m `qv| GKUv wbw` mgqi ci Zv`i mv_ Nygvbv ev vb me bv njI Qj gq`i Z`viwK wbqwgZ Ki hvIqv DwPZ| GZ Ki Qj gqiv ^gnbi w`K SyuKe bv| Qj gq`iK memgqB kLvbv DwPZ AcvKwZK AvPiY eiveiB AwnZKi|

 

wKfve GB Afvm wbqY wKsev ev` `qv hvq

1.      evBii KvRKg Ges Ljvayjvq Drmvnx nIqv

2.     hb DRK eB, cwKv, cYvMvwd wKsev Akxj mvwnZ cvV _K weiZ _vKv|

3.     BQvkw cvlb Kiv h, GB Afvm Avwg ZvM Kiev ev Kiv DwPZ|

4.     GKvKxZ cwinvi Kiv| eyev܇ei mv_ gkv DwPZ| AwZgvvq Pv, Kwd, g` wKsev wbKvwUb ev a~gcvb cwiZvM Kiv evbxq|

GB Afvmjv i KiZ cvij ng_ybi Afvm _K ewiq Avmv gvUB Kmva bq|

 

<< Back