|Home| 

<< Back

^c`vl

ivZ Nyg Aevq DRK ^c `L exhcvZ nIqvK ^c`vl ejv nq| mvaviYZ weevwnZiv cvq cwZw`bB GKwU wbw` gvvq hbwgjb NUvZ cvi wK AweevwnZ`i miKg myweav bB| KvRB Zviv wPvi fZi hbZv NUvq dj GgbwU nq| AbK wkwZ Ges AvaywbK gb cyili I avibv _vK ^c`vl njv GKwU kvixwiK mgmv ev Kvbv AmyL| A_P GB avbYvwU GKevi fyj| GwU GKwU cvKwZK Aev| AbK mgq GwU gvm GKevi nZ cvi Avevi mvnI `ywZbevi nZ cvi| GK wbq AnZzK fq wKsev `ywv Kiv DwPZ bq| ^c`vl i nq eqtcvwi ci _KB Ges GwU weevni c~e ch PjZ cvi| AbK GB welq nvZzo Wvvi wKsev Mvg KweivRi kibvcb nb| A_P evcviwU wbq gv_v bv NvgvbvB myZv Ges vbxi jY| Ze hLb GwU GKvavi PjZ _vK Ges Zvi dj hyeK `yej nq co ZLb eySZ ne Zvi ^vfvweK hbwgjb `iKvi Ges GB mgqB Zvi weq Kiv DwPZ| AbK Wvvii civgkI AvcbvK AbK iZc~Y evcvi eySZ mvnvh Kie| Wvvii mv_ Lvjvgjv Avjvc Kib Zvi KvQ _K hbZvi wewfb w`K Rb wbb hv nqZv Avcbvi bvbv cևki Di gjvZ mg ne|

<< Back